Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 25 2012

nordskog
Play fullscreen
Norske vokaler -sammenligning av y og lignende lyder

Litt "alvorlig" uttaletrening i dag. Siden jeg prøver å jobbe litt mer med uttalen i det siste fant ut at jeg faktisk har problemer med å uttale y og u på en ulik måte. Så fant jeg denne filmen ganske bra for å snakke etter.


June 24 2012

nordskog

Norske ordrytmer.pdf (application/pdf-Objekt)

Jeg er i ferd med å tenke om hvordan man kunne øve språkrytmen og melodien bedre. Jeg fant denne lista over forskjellige ordrytmer som kan sikkert være ganske brukelig hvis men en gang har forstodd disse rytmekoder.
Tags: rytme uttale
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl