Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 26 2012

nordskog
Play fullscreen
Olsenbanden og Dynamitt Harry 
nordskog
Play fullscreen
Olsenbanden - Og Data Harry Sprenger Verdensbanken - 1978

En Olsenbanden-Film var faktisk den allerførste norske film jeg så! Kult!

June 15 2012

nordskog
Play fullscreen
Himmel og helvete. Film fra 1969 som skulle være propaganda mot rusbruk. Syntes at den var litt morsom på en dårlig måte. Eller litt dårlig på en morsom måte...
Kanskje er den godt å se sammen med noen venner når man er litt full.
nordskog
Play fullscreen
Lasse og Geir. Litt rar sosialkritisk søttitallsfilm om to gutter fra Oslo som driter i alt. 6 deler.
Som sagt, litt rart men jeg likte filmen.
Tags: Lasse og Geir Film
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl